Door voortzetting van uw bezoek aan deze site, accepteert u het gebruik van cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en u op maat gesneden aanbiedingen aan uw interesses te kunnen aanbieden..
Lees meer en beheer uw cookies

Home > General Conditions

General Conditions


1. Toepasselijkheid


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder :

Clicpublic

Clicpublic bvba, gevestigd te Rue du Bosquet 21, 1400 Nivelles, met BTW-nummer: 0501.706.962.Gebruiker

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon de website van bezoekt, en desgevallend gebruikt, evenwel zonder een bieding uit te brengen.Veilingmeester

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Bieder in een contractuele relatie van welke aard dan ook, via het portaal Clicpublic, staat of komt te staan.Bieder

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Veilingmeester en/of Clicpublic in een contractuele relatie van welke aard dan ook, via het portaal Clicpublic, staat of komt te staan.Verkoper

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Bieder in een contractuele relatie van welke aard dan ook, via het portaal Clicpublic, staat of komt te staan. Gewoonlijk via een onderhandse aankoop.Biedingen

Het voorwerp van een of meerdere overeenkomsten tussen Gebruikers en Bieders, gerealiseerd via het portaal Clicpublic (Een bieding - of bod - kan evengoed een onderhandse koop, "maxi bod", "fix bod", of andere zijn , maar worden hierna consistent "Biedingen" genoemd).
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Bieder, Gebruiker, Verkoper of Veilingmeester zou hanteren bij het gebruik van het Clicpublic -portaal zijn niet van toepassing. Clicpublic behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Clicpublic en/of het plaatsen van een Aanbieding en/of het accepteren van een voorstel aanvaarden de Bieder, Gebruiker, Verkoper of Veilingmeester deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Clicpublic kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Clicpublic is bereikbaar via "Clicpublic.be".

2. Specifieke bepalingen rond vastgoed


Bij een online veiling van onroerende goederen treedt Clicpublic bvba op als internetmedium voor een erkend notaris, curator of immobiliënkantoor die vermeldt wordt op de website van Clicpublic bvba.
a.

Alle informatie alsook de biedingen worden aanzien als informatief en zijn in geen enkel geval bindend, noch voor de koper noch de verkoper.b.

De bieder geeft toestemming aan Clicpublic bvba om zijn gegevens door de geven aan het erkende immobiliënkantoor, notaris of de curator die de bieding organiseert, ten einde een eventuele koopovereenkomst te onderhandelen.c.

Clicpublic bvba neemt geen enkele verantwoordelijkheid op de eventueel verdere afhandeling van de biedingen. Door de bieder zijn geen rechtstreekse kosten aan Clicpublic bvba verschuldigd.

3. Online veiling voorwaarden


Rouwkoop

Bij weigering tot betaling of bij insolvabiliteit zal de veilingmeester, gerechtsdeurwaarder, notaris of Clicpublic kiezen het lot opnieuw in veiling te brengen, op dezelfde wijze en in dezelfde vorm als de oorspronkelijke verkoop en dit op kosten van de nalatige koper, of toe te wijzen aan de tweede hoogste bieder. De rouwkoper zal instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke hogere prijs kunnen opvragen. Wordt het goed verkocht tegen een prijs, hoger dan de eerste koopprijs vermeerderd met de nalatigheidsintresten en de kosten van de nieuwe openbare verkoop, dan komt de winst ten goede van de verkoper. Wordt het goed daarentegen aan een lagere prijs verkocht, dan valt het mindere bedrag, met alle kosten door de herveiling veroorzaakt, ten laste van de in gebreke blijvende koper.5-minutenregel

Clicpublic zal de organisatie van de online veiling met 5 minuten verlengen indien 5 minuten voor het sluiten van de veiling een nieuw bod wordt uitgebracht, en dit zolang er geen biedingen meer worden gedaan.

Ieder uitgebracht bod is absoluut en onherroepelijk. De bieder aanvaardt door zijn bod de algemene verkoopsvoorwaarden evenals de specifieke verkoopsvoorwaarden en verbindt er zich toe de te koop gestelde kavel(s) aan de door hem geboden prijs, vermeerderd met de veilingkosten en B.T.W., te kopen. Elke aanvaarding gebeurt steeds onder voorbehoud van goedkeuring door de gerechtsdeurwaarder en/of curator. De eigendomsoverdracht kan ten vroegste voltrokken worden bij betaling en afhaling van het goed.Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De bieders/kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd. Iedere aansprakelijkheid van de veilingmeester, notaris, curator, pandverzilveraar, gerechtsdeurwaarder, Clicpublic, verkoper of andere mandatarissen, dat voortspruit uit een zichtbaar of verborgen gebrek aan de kavel(s) is uitgesloten.Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving in de catalogus en/of op de website. Eventuele kilometerstanden of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvings-data of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van de verkoper. Bij een eventuele foutieve vermelding in de catalogus en/of op de website geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koopontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is. Art. 1649, 1684 en 2280 B.W. zijn van toepassing en dit wordt door de koper aanvaard.

4. Informatie en overeenkomsten


Clicpublic besteedt de grootste zorg bij het controleren van de echtheid en correctheid van de online informatie over de eigenschappen van de Aanbiedingen, partijen en gerelateerde aanbiedingen, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar Verkoper of Veilingmeester, al dan niet met foto’s ter illustratie van de Aanbiedingen, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Clicpublic kan echter nooit aansprakelijkheid opnemen voor wat betreft de inhoud, juistheid of echtheid van een bepaalde Aanbieding. Die aansprakelijkheid ligt in haar geheel bij de Gebruiker. Clicpublic fungeert als (objectieve) online tussenpersoon.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bieder beslist in te gaan op het Aanbieding van Verkoper of Veilingmeester, en dit binnen de door partijen overeengekomen tijdspanne en in overeenstemming met de voorgeschreven formaliteiten. Om de overeenkomst definitief te maken, in het geval het Aanbieding via de Website is kenbaar gemaakt, zal een bevestiging per e-mail worden verzonden naar het door Gebruiker opgegeven e-mailadres. Elke koper verklaart de kavels bezichtigd te hebben op de kijkdagen en aanvaard te hebben in de toestand waarin zij zich bevonden. Het louter bezichtigen is geen overeenkomst die wordt gesloten op afstand. Koper en verkoper zijn het er uitdrukkelijk over eens dat wegens de aard van de activiteit van Clicpublic, nl. verkoop bij opbod van goederen uit falingen of uit gerechtelijke reorganisatie, de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming niet van toepassing is, zoals art. 65 van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming bepaalt.De koper, die goederen koopt aan Clicpublic of zijn opdrachtgevers, aanvaardt dat alle goederen "gebruikte goederen" zijn in de zin van art. 66 van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. De koper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat goederen die aanwezig zijn geweest in de bedrijfsuitoefening van de gefailleerde of van de gerechtelijk gereorganiseerde, goederen uitmaken die reeds op normale wijze werden gebruikt, ongeacht of zij al dan niet sporen van gebruik vertonen.Men dient steeds de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt om een geldige overeenkomst te kunnen afsluiten. Clicpublic is echter geen actieve partij in de overeenkomst, zij verschaft enkel het medium waarop Bieder, Gebruiker, Verkoper en/of Veilingmeester een overeenkomst afsluiten.De elektronische bestanden van Clicpublic gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle Aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Aanbiedingen of gerelateerde aanbiedingen die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

5. Prijzen


Van zodra een Aanbieding geplaatst wordt door Verkoper of Veilingmeester, kunnen Bieders een voorstel uitbrengen. Prijzen, biedingen en andere zijn steeds uitgedrukt in de euro en kunnen BTW en andere taksen bevatten. Kennelijke of overduidelijke fouten in de Aanbieding, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Clicpublic en/of door de partijen worden gecorrigeerd. Eventuele extra kosten worden duidelijk aan de partijen medegedeeld.Alle kopers betalen de B.T.W. Kopers komende uit de Europese Unie (hierna genoemd EU) die beschikken over een geldig en controleerbaar B.T.W.-nummer in hun land van oorsprong, krijgen de B.T.W. teruggestort na aanvaarding van het B.T.W.?nummer door het Ministerie van Financiën, en daarbij, dienen zij bij afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring op te maken m.b.t. de overbrenging van de goederen buiten België. Niet-belastingplichtige EU-kopers en kopers van buiten de EU (export) dienen altijd B.T.W. te betalen. De B.T.W. betaald door de kopers van buiten de EU (export) zal na voorlegging van een geldig uitvoerdocument binnen de 15 dagen teruggestort worden door Clicpublic.

6.Betaling


De uiteindelijk te betalen prijs is de door partijen overeengekomen koopprijs (inclusief eventuele veilingkosten en transactiekosten), hetwelk los staat van de werking van Clicpublic. Deze koopprijs is het finale bod, uitgebracht op de Aanbieding. Deze som dient uitbetaald te worden aan Clicpublic, binnen de twee (2) werkdagen na afsluiten van de bieding of onderhandse verkoop.

Clicpublic dient gedefinieerd te worden als een (objectieve) online tussenpersoon en draagt zodoende geen enkele verantwoordelijkheid noch bevoegdheid inzake de correctheid, kwaliteit of andere eigenschappen van de inhoud van de bieding.

De tijdige betaling is gezien de aard van de activiteit van Clicpublic van essentieel belang. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar en kan desgevallend worden omgerekend naar een intrestvoet per maand. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 100,00 Euro. Onkosten verbonden aan inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling wordt de koopovereenkomst onverwijld ontbonden ten laste van de koper. Indien slechts een gedeelte van de koopprijs werd betaald, wordt de koopovereenkomst eveneens ontbonden en wordt het gedeeltelijk betaalde bedrag teruggestort, mits aftrok van schadevergoeding zoals hierboven begroot. Dit is een uitdrukkelijk ontbindend beding dat deel uitmaakt van elke verkoopovereenkomst bij Clicpublic.Ingeval van ontbinding van de overeenkomst, wordt een nieuwe verkoop georganiseerd ten laste van de aanvankelijke koper die in gebreke bleef te betalen. De koper zal, overeenkomstig het regime van rouwkoop, instaan voor de schade die voortvloeit uit de organisatie van een nieuwe verkoop. Behoudens aantonen van de werkelijke kosten, wordt de schade die voortvloeit uit de organisatie van een tweede verkoop geacht minstens 10 % van het verkoopbedrag te bedragen, maar met een minimum van 100,00 euro. De verkoper behoudt zich ook het recht voor de minderopbrengst te verhalen op de in gebreke gebleven koper.

7. Afhaling


De gekochte goederen dienen steeds te worden afgehaald door de koper. In bijzondere voorwaarden kan eventueel worden besloten tot levering onder verantwoordelijkheid en ten koste van de koper. In dat geval geldt dat elke eventuele levertermijn slechts ter aanwijzing is.Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald voor de aangegeven datum zoals vermeld inde specifieke verkoopsvoorwaarden, en, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Clicpublic, zullen zonder kennisgeving ten laste van de koper worden doorverkocht of weggehaald zonder de verkoopprijs terug te betalen. De kosten voor de ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper worden verhaald. Iedere koper betreedt op eigen risico en verantwoordelijkheid de terreinen of gebouwen tijdens de bezichtigingsdagen, veilingdagen en afgifteperiode en dient zich aan de normen te houden die door Clicpublic ter plaatse worden meegedeeld of opgelegd.Kopers mogen niet over hun kavels beschikken vooraleer deze volledig betaald zijn. De goederenafgifte heeft plaats op de door Clicpublic vastgelegde plaats, dag en uur, vermeld in de specifieke verkoopsvoorwaarden. De kopers die kavels hebben aangekocht en het ophalen van andere kavels belemmeren of onmogelijk maken, worden verzocht hun kavels op de eerste afleveringsdag te komen ophalen. Zij zullen per e-mail en/of per schrijven door Clicpublic worden verwittigd. Bij gebreke, waarvan Clicpublic gerechtigd is, zal dit ophalen en eventuele opslag door derden geschieden op kosten van en op risico van de koper.De koper dient alle maatregelen te nemen om de goederen van de kavels te demonteren, uit te breken of te vervoeren. Clicpublic biedt nooit hulp bij de afhaling van de kavels, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Elke schade die wordt veroorzaakt aan de kavels wordt vermoed te zijn aangegaan door de koper zelf, behoudens bewijs van de werkelijke koper. Kopers dienen de gekochte loten met uiterste deskundigheid te verwijderen op hun kosten en op eigen risico zonder beschadigingen aan de gebouwen of de andere loten aan te brengen. De aansprakelijkheid bij deze verwijdering is volledig voor de koper. De koper is ook verantwoordelijk voor zijn helpers of medewerkers bij deze verwijdering van de goederen. De kopers en hun medewerkers dragen de volledige aansprakelijkheid voor de schade die zij veroorzaken bij het weghalen van de goederen en staan in voor de kosten van de verwijdering.De koper is verantwoordelijk voor elke vergunning of administratieve formaliteit die vereist is voor de afbraak of voor het vervoer van de goederen. Het is de koper niet toegestaan op de plaats van de afhaling te branden, lassen of slijpen zonder dat hij - voor elke activiteit die als gevaarlijk kan worden bestempeld, zoals, maar niet beperkt tot lassen, slijpen en branden - hiervoor voldoende verzekerd is.Indien het noodzakelijk blijkt om gebouwen of andere goederen dan diegene die verkocht zijn, te beschadigen of te wijzigen, kan dit slechts gebeuren na schriftelijke toestemming van Clicpublic onder de voorwaarden die bij die toestemming worden gesteld. Desgevallend kan een waarborgsom worden gevraagd om de mogelijke schade te dekken. Clicpublic kan bepalen dat een bepaalde kavel of een bepaald goed pas na afhaling van andere kavels kan worden afgehaald. Indien de koper nalaat de kavels af te halen, worden deze op kosten van de koper in gebreke naar de terreinen van Clicpublic vervoerd of desgevallend vernietigd. Clicpublic behoudt zich het recht voor de schade en kosten die voortvloeien uit het vervoer, het demonteren en het stockeren te verhalen op de koper ten wiens laste de koop werd ontbonden.In geval de eigenaar van de gebouwen of derden rechten doen gelden op een bepaald lot voor het betreffend lot is opgehaald door de koper, kan Clicpublic de verkoop ongedaan maken op voorwaarde dat Clicpublic het reeds betaalde bedrag voor betreffend lot volledig terugbetaald aan de koper. Clicpublic zal deze ontbinding meedelen aan de koper per email en/of per aangetekend schrijven naar het door de koper opgegeven adres. De koper kan echter geen andere rechten doen gelden en zal geen schadevergoeding kunnen vorderen.

8. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude


Om de veiligheid van uw online (identiteits)data te verzekeren, werkt Clicpublic samen met erkende online dienstverleners (Ogone). De online gegevensuitwisseling wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw identiteitsgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Clicpublic meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Clicpublic worden ingeroepen.

9. Gebreken en klachtindiening


De mogelijkheid bestaat dat Clicpublic klachten ontvangt over individuele Aanbiedingen. Clicpublic behoudt zich het recht voor op individuele basis, en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, Aanbiedingen te verwijderen wanneer zij inbreuk maken op de morele en/of materiële belangen van een andere Gebruiker of derde. Clicpublic behandelt elke klacht binnen de veertien (14) werkdagen na ontvangst. De beslissing wordt kenbaar gemaakt aan alle betrokken partijen.Eventuele gebreken in de werking van de portaalsite Clicpublic, zoals daar zijn: excessieve downtime, coderingsfouten, verlies van gegevens, et cetera, dienen binnen de zeven (7) werkdagen na het ontstaan overgemaakt te worden aan de organisatie van Clicpublic.

10. Aansprakelijkheid


Clicpublic fungeert uitsluitend als (objectieve) online tussenpersoon, welke voorziet in een elektronisch portaal waar Bieder, Gebruiker, Verkoper of Veilingmeester elkaar kunnen vinden. De aansprakelijkheid van Clicpublic is beperkt tot haar zogenaamde essentiële aansprakelijkheid, d.i. in casu de aansprakelijkheid voor de goede en normale werking van haar online portaalsysteem of website. Zij draagt onder geen enkel beding enige aansprakelijkheid voor de inhoud, verloop of ware toestand en staat van de Aanbiedingen en gerelateerde. Deze laatstgenoemde aansprakelijkheid ligt daarentegen ten volle bij de Bieder, Gebruiker, Verkoper of Veilingmeester.URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Clicpublic, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

11. Vrijwaring


Indien er geschil ontstaat tussen Bieder, Gebruiker, Verkoper of Veilingmeester, vrijwaren en vergoeden deze partijen Clicpublic voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan ook verband mee houdt.

12. Overmacht


In geval van overmacht is Clicpublic niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Clicpublic is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

13. Intellectuele eigendom


Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Clicpublic. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Gebruiker verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privé gebruik. De intellectuele eigendomsrechten van de Aanbiedingen of antwoorden zelf (zoals daar zijn foto’s, beschrijvingen, teksten, antwoorden, etc.) blijven daarentegen bij de Gebruiker en Bieder.
14. Respect voor de privacy - de verwerking van persoonsgegeven

 

Als onderdeel van hun contractuele relatie, verbinden de partijen zich te houden aan de regels die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (GDPR).

De Gebruiker geeft zijn persoonlijke gegevens, die verzameld worden via de website clicpublic.be, onherroepelijk en kosteloos ter beschikking van Clicpublic, en gaat ermee akkoord dat Clicpublic gebruik maakt van deze gegevens en deze gegevens verzendt voor reclamedoeleinden, verkoop en marketing .

Door het akkoord dat ze geven op het ogenblik van het invoeren of communiceren van hun persoonlijke gegevens of bij het afsluiten van een contract met Clicpublic, stemmen de Gebruikers in met het verzamelen en het gebruiken van hun persoonlijke gegevens op de volgende manier:

Clicpublic verzamelt persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, aantal totale bezoeken op de site, aantal bezoekers op iedere pagina van de site, domeinnamen van de internetproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies enz…).

Clicpublic gebruikt de gegevens over de Gebruikers voor haar bedrijfsbeheer, voor de promotie van haar producten en diensten, alsook voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de site voor een periode van 5 jaar.

De Gebruiker stemt er mee in dat zijn gegevens kunnen gebruikt worden en doorgegeven worden aan derden voor publicitaire, commerciële en marketing doeleinden en is akkoord om informatie te ontvangen op zijn e-mailadres (newsletter, enz…).

Recht van toegang: de gebruiker heeft het recht om op ieder moment te vragen of zijn gegevens werden verzameld, voor hoe lang en voor welk doel.
Recht op aanpassingen : de gebruiker heeft het recht om op ieder ogenblik op eenvoudige verzoek zijn onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of in te vullen.
Recht op beperking van behandeling: de Gebruiker kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens aanvragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens moeten worden "gemarkeerd" in ons computersysteem en niet gedurende een bepaalde periode kunnen worden gebruikt.

Recht om gegevens te wissen ('recht om te worden vergeten'): Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, heeft de Gebruiker het recht om te eisen dat zijn gegevens worden gewist. Als de Gebruiker de mogelijkheid voor Clicpublic wenst uit te schakelen om gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens, hoeft hij dit alleen maar te melden via het e-mailadres: info@clicpublic.be .
Recht op portabiliteit van gegevens: de gebruiker kan Clicpublic vezoeken dat zijn gegevens aan hem worden doorgegeven in een "gestructureerd formaat, dat gewoonlijk wordt gebruikt en door een machine kan worden gelezen".
Recht op klachten : de Gebruiker kan een klacht indienen bij de autoriteiten die instaan voor de bescherming van de gegevens.


15. Verwerking persoonsgegevens


Bepaalde informatie is noodzakelijk voor de correcte technische werking van het online portaal. Als deze gegevens ontbreken kan er onmogelijk een Aanbieding worden geplaatst, of een gebruikersprofiel worden opgemaakt. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Gebruiker en Bieder zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de Clicpublic website.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Clicpublic , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de onder de bevoegde handelsrechtbank van Nijvel.
Copyright © 2012-2018 clicpublic.be
Alle rechten voorbehouden.
Volg ons op
   

CLICPUBLIC SPRL / BVBA - Rue du bosquet, 21 - B-1400 Nivelles - TVA / BTW : BE 0501.706.962