Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd in het Frans, Nederlands, Duits en Engels. In geval van interpretatie van een bepaling of discrepantie tussen een of meer versies, heeft de Franse taalversie voorrang op de andere.

1. Definities.

a. Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relaties met Clicpublic, behalve uitdrukkelijke uitzonderingen die in Specifieke Voorwaarden zijn gedefinieerd.

 

  1.  Specifieke Voorwaarden :

Specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling of afwijking vormen van deze algemene voorwaarden.

Specifieke voorwaarden worden altijd uitdrukkelijk goedgekeurd door de partijen vóór een contractuele verbintenis.

In geval van enig verschil tussen de genoemde specifieke voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van de specifieke voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald. Een afwijking van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden is alleen toegestaan op vertoon van voorafgaandelijk overeengekomen en goedgekeurd schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven dan ongewijzigd van kracht.          

 c. Clicpublic :

De B.V. Clicpublic, met maatschappelijke zetel te Rue du Bosquet 21, 1400 Nijvel, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0501.706.962.

B.V. Clicpublic heeft ook een filiaal in het Groothertogdom Luxemburg voor op verzoek van Luxemburgse verkopers op Luxemburgs grondgebied georganiseerde verkopen.

Clicpublic Luxembourg

8, Zone d'Activités Économiques Hall 4| L-8287  Kehlen |Luxembourg

RCS : B247756 | BTW: LU32618500

d. Bezoeker:

De natuurlijke of rechtspersoon die de Website www.clicpublic.be of www.clicpublic.lu bezoekt zonder zich als lid te registreren.

 

e. Verkoper:

De natuurlijke of rechtspersoon, handelend als een professional of een particulier (vacante opvolging, voorlopige administratie, verkoop van verzamelvoertuigen) die op één van de Websites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic online een Lot plaatst voor een veiling.

 

f. Lot:

Een goed of een pakket bestaande uit een aantal goederen onder hetzelfde lotnummer, die te koop worden aangeboden op één van de Websites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic.

 

g. Globaal Lot:

Lot bestaande uit alle Loten die aanwezig zijn in een verkoop.

 

h. Aanbod:

Het bedrag dat door een Lid wordt voorgesteld voor een Lot of een Globaal Lot dat te koop wordt aangeboden op één van de Websites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic.

 

i. Lid:

De natuurlijke of rechtspersoon die zich in deze hoedanigheid registreert via één van de Websites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic. Alleen een Lid kan, na registratie en identificatie, een Bod doen om één of meerdere te koop aangeboden Loten aan te schaffen.

 

j. Koper:

Het Lid waaraan een Lot of reeks Loten is toegekend en/of waarmee een verkoopovereenkomst is gesloten.

 

k. Onbezonnen bod:

Roekeloos gemaakt Bod en waaraan het biedende Lid niet kan voldoen.

 

l. Website(s) of Site(s)
In België: www.clicpublic.be 
In het Groothertogdom Luxemburg: www.clicpublic.lu 

 

2. Toepassingsgebied.

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Bezoeker, Lid, Verkoper of Koper in relatie met Clicpublic in het kader van online verkoop in België of in het Groothertogdom Luxemburg. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden is uitgesloten, behalve onder specifieke afwijkende voorwaarden die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partijen vóór een contractuele verbintenis.

2.2. Door gebruik te maken van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic en / of aanbiedingen door te geven / het aanbod te accepteren, accepteert de Bezoeker, de Koper, het Lid of de Verkoper de Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals deze op de Website voorkomen.

2.3. Als de huidige Algemene Voorwaarden tussentijds gewijzigd worden, is de gewijzigde versie van toepassing zodra deze gepubliceerd wordt op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, bij elke verkoop die moet worden georganiseerd of georganiseerd is en / of elke verkoopovereenkomst die moet worden afgesloten.

2.4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.

2.5. Indien een bepaling van het verkoopcontract tussen de Verkoper en de Koper (met inbegrip van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, voor zover die er deel van uitmaken) onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dit in geen enkel geval de geldigheid, de wettigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen wijzigen of verminderen.

2.6. De huidige Algemene Voorwaarden geven aan de Verkoper het recht tegenover de Koper om terug te vallen op deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Voorwaarden voor het indienen van een Bod

3.1. Alleen een Lid kan een Bod op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic voorstellen.

Om deze hoedanigheid te verkrijgen, moeten Bezoekers zich registreren bij Clicpublic via het online registratieformulier. Door het invullen van het formulier geeft de Bezoeker Clicpublic expliciet toestemming om zijn persoonlijke gegevens in een bestand op te slaan en te gebruiken voor doeleinden zoals bepaald in het privacybeleid.

3.2. De Bezoeker moet de gevraagde gegevens in het formulier correct en naar behoren invullen en bevestigen dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

3.3. Om de status van Lid te verkrijgen, moet de Bezoeker in het geval hij een zelfstandige of een bedrijf is zijn KBO-nummer in België of zijn registratienummer in het Groothertogdom Luxemburg opgeven.

3.4. Elk Lid moet Clicpublic schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gegevens die al zijn geregistreerd of hun gegevens via hun persoonlijke account wijzigen. Het Lid mag zijn KBO-nummer niet wijzigen.

3.5. Het doorgeven van valse informatie aan Clicpublic is een reden tot uitsluiting van het Lid.

3.6. Clicpublic mag de identiteit van het Lid controleren via externe databases en de juistheid van de gegevens tijdens de registratie controleren. Clicpublic mag ook de locatie bepalen vanaf waar het Lid is verbonden via zijn IP-adres (internetprotocoladres) en / of zijn e-mailadres.

3.7. Alle gegevens die door een Lid worden ingevoerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van het Lid. Gegevens die door een Lid zijn ingevoerd, kunnen niet worden gewijzigd tijdens een verkoop zodra een bod werd geplaatst.

3.8. Na het indienen van een Bod mag een Lid niet vragen om het Lot die aan hem is toegekend door te factureren aan een derde partij, Lid of niet-lid.

3.9. Clicpublic behoudt zich het recht voor om elk Lid uit te sluiten die de Algemene of Specifieke Voorwaarden niet respecteert, die zich schuldig maakt aan diefstal ten nadele van Clicpublic, haar mandatarissen of haar Leden of die zich ongepast gedraagt ten opzichte van het personeel van Clicpublic, haar mandatarissen of haar Leden.


Clicpublic zal het Lid per e-mail op de hoogte brengen van zijn uitsluiting, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat deze uitsluiting moet worden gerechtvaardigd, door beroep te doen op het genoemde artikel 3.9. van haar Algemene Voorwaarden.

4. Informatie over de Loten – Bezoeken

4.1. Informatie over de kenmerken van de Loten, inclusief de technische beschrijvingen gebaseerd op de door de Verkoper verstrekte gegevens , vergezeld van foto's ter illustratie van de producten, die online worden geplaatst, worden door Clicpublic met de grootste zorg geselecteerd, alles binnen de limiet van de technische middelen en volgens de beste marktstandaarden. Clicpublic kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, juistheid of authenticiteit van een bepaalde aanbieding. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij het Lid.

4.2. Clicpublic treedt alleen op als een tussenpersoon (online), die een elektronisch portaal biedt voor de verkoop tussen de Verkoper en de Koper. Clicpublic is alleen verantwoordelijk voor de correcte en normale werking van haar online portaalsysteem of website. Clicpublic draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, de werkelijke staat en de staat van uitvoering van de Loten en de aanbiedingen.

4.3. Alle materialen en goederen worden verkocht in de staat waarin ze worden gevonden, inclusief eventuele zichtbare en verborgen gebreken. Elke verantwoordelijkheid van Clicpublic voor verborgen of duidelijk zichtbare gebreken aan de goederen, is uitgesloten.

De Verkoper is onderhevig aan een conformiteitsgarantie tegenover de niet professionele klant krachtens de wet van 21 april 2004 betreffende de conformiteitsgarantie die hij moet geven voor roerende lichamelijke zaken houdende omzetting van de Richtlijn 1999/44/CE van het Parlement en de Raad van 25 mei 1999 op bepaalde aspecten van de verkoop en de garantie van consumptiegoederen wijzigend de aangepaste wet van 25 augustus 1983 van toepassing op de juridische bescherming van de consument.

Anderszins, blijft de Verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken die het goed ongeschikt maken voor gebruik waarvoor het goed is voorbestemd maar zonder dat hij verantwoordelijk kan worden gesteld voor verborgen gebreken waarvan hij geen weet had op het ogenblik van de verkoop. Deze conformiteitsgarantie tegenover de Koper wordt uitdrukkelijk opgeheven indien de Verkoop gericht is door artikels 1649, 1684 en 2280 van het Belgisch en/of Luxemburgs Burgerlijk Wetboek (verkoop gemachtigd door justitie). Zij betreft enkel de Verkopen die zouden georganiseerd zijn voor rekening van een professionele Verkoper (B to C).

Van de biedende / kopende Leden wordt verwacht dat zij de activa grondig hebben geïnspecteerd om zich  van de staat en de aard van de goederen te verzekeren alvorens een Bod in te dienen. Alle materialen en goederen worden verkocht zonder garantie, zelfs in het geval van niet-naleving van de beschrijving van de staat, aard, gewicht, hoeveelheid of benaming in de catalogus of op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, zonder dat deze lijst limitatief is. Elke vermelding van kilometerteller of voertuiguren, het bouwjaar, de datum van eerste registratie of andere technische of commerciële bijzonderheden worden uitsluitend ter informatie meegedeeld, zonder enige garantie of aansprakelijkheid van Clicpublic.

Elke foutieve vermelding in de catalogus of op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic kan niet leiden tot annulering van de verkoop of de vernietiging ervan. Vermits Clicpublic enkel optreedt als tussenpersoon van de verkoop, erkent elke Bieder / Koper op de hoogte te zijn van het ontbreken van een schadevordering jegens Clicpublic.

4.4. De Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overéén dat als gevolg van de aard van de activiteit van Clicpublic, namelijk de verkoop van goederen uit faillissementen of gerechtelijke reorganisaties, de artikelen 1649, 1684 en 2280 van het Belgisch Burgerlijk en/of het Luxemburgs Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn en worden geaccepteerd door de Koper.

4.5. Elke Koper verklaart de goederen tijdens de bezichtigingsdagen te hebben gezien en te hebben aanvaard in de staat waarin ze zich bevonden. Aangezien de Koper het goed inspecteert alvorens een Bod te doen, is er dus geen sprake van een overeenkomst op afstand in de zin van de artikelen VI.45 en volgens de Belgische wet van 21 december 2013 en/of de artikelen 222-1 en volgende van de Groothertogelijke Consumentenwet.

4.6. De Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overéén dat vanwege de aard van de activiteit van Clicpublic, namelijk de verkoop van faillissementseigendommen of gerechtelijke reorganisaties, art. VI. 47. § 1. van de Belgische wet van 21 december 2013 en/of de artikelen 222-1 en volgende van de Groothertogelijke Consumentenwet niet van toepassing zijn.

4.7. Een Koper die goederen koopt op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic gaat ermee akkoord dat alle goederen "gebruikte goederen" zijn. De Koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de goederen die aanwezig waren in de uitoefening van de activiteit van de onderneming die failliet ging of onderworpen was aan een gerechtelijke reorganisatie, goederen zijn die al op een normale manier werden gebruikt, ongeacht of ze tekenen van gebruik vertonen of niet.

4.8. De informatie, de illustraties, de mondelinge communicatie, de indicaties met betrekking tot de aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de aanbiedingen die per telefoon of per e-mail worden verzonden, worden gereproduceerd en met zo veel mogelijk nauwkeurigheid weergegeven zonder dat deze informatie Clicpublic hiervoor kan aangemaand worden.

4.9. Tenzij anders vermeld, zijn de te koop aangeboden Loten niet het eigendom van Clicpublic, maar behoren ze toe aan de Verkoper.

4.10. Op de dag (en) van het bezoek heeft elke persoon volledige toegang op eigen risico tot de gebouwen of terreinen in of waarop bezoeken worden georganiseerd. Iedereen die deze plaatsen betreedt, is verplicht de instructies van de Verkoper, Clicpublic en / of door Clicpublic aangewezen personen in acht te nemen. Clicpublic is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot de betreffende gebouwen en terreinen.

 

5. Speciale financiële garantie

Voor de deelname aan bepaalde verkopen of veilingen op bepaalde Loten, kan Clicpublic eisen dat een Lid dat een Bod voorafgaand aan dit Aanbod wil doen, een bankgarantie in zijn voordeel stelt.

 

6. Gebruik van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic – ontheffing van verantwoordelijkheid

Door zich te registreren op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, verklaren alle Leden de speciale omstandigheden van een online / internetverkoop te kennen en te accepteren, evenals de technische onvolkomenheden die zouden kunnen optreden.

Clicpublic sluit in dit verband alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, behalve als het een kwestie van intentionaliteit is of als er sprake is van ernstige nalatigheid van Clicpublic.

Meer in het bijzonder wijst Clicpublic alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade of benadeling die op enigerlei wijze kan ontstaan door en / of voortvloeien uit:

• een panne van of het onmogelijk gebruik van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic of het onderliggende systeem;

• fouten in de software van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic en / of het onderliggende systeem;

• het onwettig gebruik van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, door een derde partij;

 

7. Annulering - verlenging - overmacht

7.1. Clicpublic behoudt zich het recht voor om een verkoop te annuleren, te beëindigen voor de datum die vermeld wordt op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic of deze te verlengen.

7.2. Indien door een technische panne één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic niet langer volledig toegankelijk en / of niet meer toegankelijk is  voor alle Leden, heeft  Clicpublic het recht om de veiling met 72 uur te verlengen ten opzichte van de aangekondigde sluiting.

7.3 In geval van overmacht is Clicpublic niet verplicht haar verplichtingen t.o.v. de andere partij na te komen. Clicpublic is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode dat er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.

7.4.. In geval van een menselijke fout is Clicpublic niet gehouden haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen en kan zij de verkoop annuleren, op elk moment.

Overigens, volgens art. 1148 van het Groothertogelijk burgerlijk Wetboek, is er geen sprake van schadevergoeding wanneer, naar aanleiding van overmacht of toeval, Clicpublic in het onmogelijke werd gesteld te geven of te doen het gene hij verplicht is, of gedaan heeft wat hem werd verboden.

 

8. opening - sluiting van de verkoop

Zodra een aanbieding door de Verkoper op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic is geplaatst, kunnen Leden Bieders bieden vanaf de dag en het tijdstip vermeld voor de opening van de verkoop en uiterlijk tot de dag en tijdstip vermeld voor het sluiten van de verkoop.

 

9. Voorgestelde prijs

9.1. Alle prijzen worden vermeld in euro (soms in internationale valuta zoals de GBP Pound Sterling of USD Dollar). Ze worden aangegeven zonder BTW (en ter indicatie met BTW) noch andere belastingen, evenals de kosten van de verkoop. Bekende of voor de hand liggende fouten in de aanduiding van de prijs, zoals bijvoorbeeld grove onjuistheden, kunnen door Clicpublic worden rechtgezet, zelfs na de realisatie van het contract.

9.2. Leveringskosten die naast de verkoopprijs door de Koper worden gedragen, staan uitdrukkelijk vermeld op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic voor de betreffende Loten.

9.3. In bepaalde gevallen kan contractuele informatie ook bepaalde betalingsmethoden specificeren, alsook meer specifieke voorwaarden die van toepassing zijn en betrekking hebben op de wijze van levering en / of specifieke kosten die van toepassing zijn op een verkoop.

 

10. BTW

10.1. Alle kopers zijn btw-plichtig.

10.2. Aan de Kopers die onderdaan zijn van de Europese Unie (hierna de EU genoemd) en die een geldig en controleerbaar intracommunautair BTW-nummer in hun land van herkomst hebben, zal de btw worden terugbetaald na acceptatie van het btw-nummer door het ministerie van Financiën. Deze Kopers moeten op het ogenblik van de afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring opstellen met betrekking tot de verzending van de goederen buiten België.

10.3. Niet-BTW plichtige EU-Kopers en niet-EU (export) Kopers moeten altijd BTW betalen. BTW betaald door Kopers buiten de EU (export) wordt door Clicpublic terugbetaald na de voorlegging van een geldig exportdocument en dit binnen vijftien werkdagen na de toewijzing van het Lot of de Loten.

 

11. Bod

11.1. Elk Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Het Lid dat een Bod doet, aanvaardt bij zijn Bod de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden evenals de Specifieke Verkoopvoorwaarden. Hij verbindt zich ertoe de goederen te kopen, die te koop aangeboden worden, tegen de prijs van het Bod dat hij heeft voorgesteld, evenals de verkoopkosten en Belgische of Luxemburgse BTW. Elke acceptatie is altijd onderworpen aan de goedkeuring van de gerechtsdeurwaarder en / of curator en / of verkoopagent.

11.2. Als een Bod wordt geplaatst gedurende de laatste 5 minuten vóór het einde van de online verkoop, wordt de verkoopduur van dit Lot verlengd met 5 minuten, tot het ogenblik waarop geen nieuw Bod meer wordt geplaatst.

11.3 Indien een Globaal Lot te koop wordt aangeboden, gaat de verkoop van dit Lot door op het einde van de verkoop van de individuele Loten. De verkoop van dit Lot gaat door voor een bepaalde periode.

11.4 De prijs van het Globaal Lot moet hoger zijn dan de som van alle biedingen van de afzonderlijke Loten vermeerderd met 10%. Indien de Globaal Lot een koper vindt, worden de individuele Loten dus niet door de hoogste bieders van deze Loten genomen.

 

12. Verloop van de verkoop

Clicpublic is als enige gerechtigd, uitsluitend om de goede werking van de verkoop te garanderen en te verzekeren, vóór, tijdens of na de verkoop en zonder zich te moeten verantwoorden tegenover derden:

• een Bod als zodanig niet te erkennen;

• een of meer potentiële Kopers uit te sluiten van de verkoop;

• goederen in Loten te verzamelen, Loten te verdelen en / of Loten uit de verkoop te halen;

• de veiling te onderbreken, te hervatten, te verlengen of te annuleren;

• alle maatregelen te nemen die het noodzakelijk acht;

 

13. Afsluiting van de verkoop

13.1. Een verkoopcontract wordt geacht te zijn gesloten wanneer de Verkoper besluit het Bod van de Koper te accepteren en in het geval dat het bod via één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic is gedaan, op het ogenblik dat een bevestigingsmail wordt verzonden door Clicpublic naar het e-mailadres dat is opgegeven door de Koper.

13.2. Als de Verkoper een minimale toewijzingsprijs exclusief BTW en exclusief verkoopkosten oplegt, de zogenaamde "reserveprijs" en dat deze niet wordt bereikt aan het einde van de verkoop, wordt het Lot in principe niet gegund. Het kan niettemin met instemming van de Verkoper zijn en zonder dat de Koper een prijs kan inroepen die lager is dan de minimumprijs om zich terug te trekken.

13.3. Behoudens bijzondere voorwaarden, heeft de Verkoper het recht om aan het einde van de verkoop, voor een goede reden, het Lot niet toe te kennen zonder dat de beste bieder enig recht kan doen gelden na dit besluit.

13.4. Voor zover in het verkoopcontract niet Clicpublic maar een derde partij tussenkomt als Verkoper, handelt Clicpublic, volgens de contractuele verplichtingen die het aan de Verkoper bindt, als eenvoudige dienstverlener, hetzij alleen als tussenpersoon zoals bepaald in artikelen 1984 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en/of Luxemburgs Burgerlijk Wetboek. In het laatste geval komt Clicpublic alleen tussenbeide in naam en voor rekening van de Verkoper en zal er geen verkoopovereenkomst zijn tussen Clicpublic en de Koper. Tenzij anders vermeld, vindt de verkoop plaats in opdracht van een derde partij.

13.5. De eigendom van het gekochte goed wordt overgedragen aan de Koper na volledige betaling van de aankoopprijs en eventuele andere verschuldigde bedragen, zoals transactiekosten, eventuele behandelingskosten, kosten voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd of moeten worden uitgevoerd voor de Koper en / of acties die zijn ondernomen als gevolg van niet-naleving van het verkoopcontract of afhaling van het goed, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden en zonder dat deze lijst limitatief is.

13.6. De overdracht van het risico of de risico’s, verbonden aan de gekochte Loten, zal plaatsvinden vanaf de toewijzing in het geval van een veiling of vanaf de aanvaarding van het Bod in geval van directe verkoop.

13.7. De facturatie vindt enkel plaats na betaling van de prijs en afhaling van de goederen door de Koper.

 

14. Betaling.

14.1. Betaalmethode

De uiteindelijke prijs die moet worden betaald (inclusief verkoopkosten) is de prijs die door de partijen is overeengekomen (vermeerderd met de BTW en eventuele transactie- en administratiekosten, evenals kosten voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd of moeten worden uitgevoerd voor de Koper en / of acties die zijn ondernomen als gevolg van niet-naleving van het verkoopcontract). Dit is de prijs van de definitieve Bod. Dit bedrag moet worden betaald aan Clicpublic binnen twee (2) werkdagen na de toewijzing van het bod aan de Koper.

14.2. Elektronische betaling.

Om de veiligheid van online transacties te waarborgen, kan Clicpublic erkende exploitanten van online betaaldiensten (Worldline) gebruiken. Online betalen gebeurt via een gesloten beveiligd systeem, waarbij de bankgegevens worden gecodeerd bij verzending via internet (een beveiligde SSL-verbinding). Het risico van verlies of diefstal van identiteitsgegevens of creditcards wordt dus verminderd door de maatregelen genomen door Clicpublic. Clicpublic bewaart identiteits- en creditcardgegevens gedurende één (1) jaar in een database in een gecodeerde en beveiligde omgeving.

14.3. Rente op te late betaling - boetebeding

Gezien de aard van de activiteiten van Clicpublic is tijdige betaling van essentieel belang. Na het verstrijken van de aangegeven periode, zonder dat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de Koper van rechtswege in verzuim. In geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving de Koper een rente verschuldigd van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de betaling.

Bij niet-tijdige betaling is de Koper ook verplicht een forfaitair bedrag te betalen dat gelijk is aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR. Alle kosten in verband met incassokosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire vergoeding en worden apart aan de Koper in rekening gebracht.

14.4. Beëindiging ten nadele van de Koper bij gebrek aan betaling.

In het geval van blijvende nalatigheid om de volledige prijs te betalen door de Koper, kan Clicpublic het contract onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, ten nadele van de Koper. In deze hypothese en indien een deel van de koopprijs werd betaald, behoudt Clicpublic zich het recht deze gedeeltelijke betaling te houden als schadevergoeding voor de ontbinding van het contract ten nadele van de Koper.

In het geval van een Onbezonnen Bod wordt het betreffende goed niet toegewezen aan het Lid dat het Onbezonnen Bod heeft gedaan en het niet betaalt of niet kan betalen. Het goed wordt dan opnieuw te koop aangeboden. De wederverkoop gebeurt onder dezelfde verkoopvoorwaarden. Het Lid dat in gebreke blijft, is verplicht het verschil te betalen tussen de door hem voorgestelde prijs en de prijs van de nieuwe prijs, zonder het saldo te kunnen opeisen als de nieuwe verkoop een hogere verkoopprijs bereikt. Dit saldo wordt teruggegeven aan de Verkoper. Bovendien is de onbezonnen bieder verplicht om de kosten van nalatigheid en de nieuwe toekenning te betalen, evenals andere kosten van welke aard dan ook, onverminderd de schade, om welke reden dan ook.

 

15. Afhaling, verwijdering van de goederen

15.1. Alle goederen moeten door de Koper worden afgehaald. Alle gekochte goederen worden afgehaald op het op de Website vermelde afhaaladres tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De Koper is dus volledig op de hoogte van de plaats van afhaling, in België of in Luxemburg. In bepaalde bijzondere omstandigheden kan worden besloten door te gaan met een levering door Clicpublic of zijn agenten, dit onder verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van de Koper. In dit geval wordt elke mogelijke levertijd alleen als indicatie gegeven.

15.2. Het Lid dat een Bod heeft ingediend blijft gebonden aan zijn Bod, zelfs als een derde partij als Koper wordt vermeld. Behoudens schriftelijk akkoord door Clicpublic, zullen de goederen die niet werden afgehaald op de datum vastgelegd op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, of in de specifieke verkoopvoorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving van Clicpublic, door Clicpublic mogen doorverkocht, afgehaald of eventueel vernietigd worden ten koste van de in gebreke blijvende Koper zonder dat de aankoopprijs door Clicpublic zal worden terugbetaald en waarbij Clicpublic zich het recht voorbehoudt de schade en kosten van transport, demontage en stockage door te rekenen aan de in gebreke gebleven Koper.

15.3. Elk persoon die de domeinen en gebouwen van Clicpublic of aangeduid door Clicpublic betreedt, doet dit op eigen risico en verantwoordelijkheid, tijdens de bezichtigingsdagen en gedurende de periode van afhalen en verwijderen van de goederen. Iedereen zal de normen en instructies naleven die door Clicpublic worden opgelegd.

15.4. Kopers kunnen niet beschikken over hun goederen voordat ze volledig zijn betaald. De levering van de goederen vindt plaats op het aangeduide adres en op de uren en dagen die door Clicpublic worden doorgegeven en opgelegd, zoals vermeld in de Specifieke Verkoopvoorwaarden. Kopers die goederen hebben gekocht die zich in onze winkels bevinden en die het verwijderen van andere goederen bemoeilijken of onmogelijk maken, moeten hun goederen zonder verwijl op de eerste ophaaldag weghalen. De Kopers worden onmiddellijk door Clicpublic per e-mail of schriftelijk op de hoogte gesteld, bij ontstentenis waarvan Clicpublic bevoegd zal zijn om deze afhaling en de eventuele opslag door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van de Koper.

 

15.5. De Koper is verplicht om alle maatregelen te nemen om de goederen op te halen, te verwijderen, te demonteren of te vervoeren. Clicpublic helpt nooit bij het weghalen van de goederen. Eventuele schade berokkend aan de goederen bij verwijdering door de Koper of een gemandateerde derde wordt geacht door de Koper bekend te zijn. Kopers moeten de gekochte goederen volgens de regels van de kunst verwijderen, voor eigen rekening en risico, zonder schade aan te richten aan de gebouwen, hun eigen goederen of deze van anderen. De Koper is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade. De verantwoordelijkheid voor deze verwijdering is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper. De Koper is ook verantwoordelijk voor zijn agenten en medewerkers tijdens het verwijderen van de goederen. De Koper is verantwoordelijk voor elke autorisatie of administratieve formaliteit die vereist is voor de sloop, het verwijderen of het transport van de goederen. Het is verboden om ter plaatse iets te verbranden, te lassen of te polijsten zonder voldoende verzekerd te zijn dat er geen schade wordt veroorzaakt. Als het noodzakelijk is om gebouwen of andere eigendommen dan die worden verkocht te beschadigen of te wijzigen, kan dit alleen worden gedaan nadat Clicpublic een schriftelijke toestemming heeft gegeven volgens de voorwaarden die in het kader van deze toelating werden vastgelegd. Indien nodig kan een garantie worden gevraagd om eventuele schade te dekken. Clicpublic kan besluiten dat een bepaald onroerend goed alleen kan worden weggehaald na het ophalen van andere goederen.

15.6. In het geval dat de eigenaar van het gebouw of derden rechten op een bepaald goed opeisen voordat het genoemde goed door de koper wordt verwijderd, kan Clicpublic de aankoop annuleren, op voorwaarde dat Clicpublic het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaalt aan de Koper.

Clicpublic zal deze beëindiging per e-mail of schriftelijk melden. De Koper kan geen andere rechten doen gelden en hij kan in geen geval aanspraak maken op enige schadevergoeding.

15.7. Zonder afbreuk te doen aan de verkoop of aan de naleving door de klant van de algemene verkoopsvoorwaarden, zijn de afhaaldata indicatief en kunnen zij worden gewijzigd op verzoek van de Agent of om te voldoen aan operationele beperkingen die ermee verband houden.

16. Claims, vorderingen.

16.1. Clicpublic biedt geen enkele garantie met betrekking tot de Loten en eventuele vorderingen van derden op deze Loten.

De Koper is er zich van bewust en aanvaardt dat alle eventuele vorderingen door derden, voor zover deze worden gerechtvaardigd door geschreven en controleerbare documenten ten gevolge van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten en / of andere rechten primeren op zijn aankoop. In deze hypothese, ziet de Koper af van alle rechten resulterend uit zijn verkoopovereenkomst.

 

16.2. Indien, jegens de Loten, eventuele vorderingen door derden gerechtvaardigd worden op basis van geschreven en controleerbare documenten ten gevolge van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten en / of andere rechten is de Koper verplicht het betreffende Lot of Loten ter beschikking te houden van deze derden, met de plicht om deze op het eerste verzoek aan deze derde partijen te leveren of anders om passende regelingen te treffen met deze derde partijen.

16.3. Indien de hypothese voorzien in artikel 16.2. zich voordoet, zal Clicpublic overgaan tot volledige terugbetaling van de verkoop ten gunste van de Koper.

 

17. Bijzondere bepalingen met betrekking tot onlineverkoop op initiatief van een Verkoper - tijdelijke beheerder van goederen / gerechtelijke mandataris

17.1. Elk Lid dat een Bod in dit type van verkoop wil uitbrengen, erkent de speciale voorwaarden te hebben gelezen voor de aangeboden Loten zoals hieronder beschreven en / of beschreven onder de specifieke voorwaarden beschikbaar op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic.

17.2. Bij een online verkoop van Loten die door een tijdelijke beheerder van goederen respectievelijk gerechtelijk mandataris te koop worden aangeboden, kan de BTW nooit worden teruggevorderd door de Koper.

17.3. Aan het einde van de periode van de online verkoop moet elk Bod noodzakelijkerwijs voorafgaandelijk worden aanvaard door de tijdelijke beheerder van de goederen respectievelijk gerechtelijke mandataris, waarbij het Bod de minimumverkoopprijs moet bereiken die het voorwerp is geweest van een gerechtelijk bevel.

 

18. Speciale bepalingen voor online verkoop geïnitieerd door de douane en accijnzen.

18.1. Elk Lid dat een Bod in dit type van verkoop wil doen, erkent de speciale voorwaarden te hebben gelezen voor de aangeboden Loten zoals hieronder beschreven en / of beschreven onder de specifieke voorwaarden beschikbaar op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic.

18.2. Bij een online verkoop van Loten die te koop worden aangeboden door douane en accijnzen, zijn deze goederen niet onderworpen aan de BTW, maar aan accijnzen. Alleen de kosten van de verkoop zijn onderworpen aan de BTW.

18.3. De Loten die te koop worden aangeboden door douane en accijnzen worden opgeslagen in beveiligde magazijnen en zijn niet toegankelijk voor het publiek. Leden en / of Kopers zullen de goederen dus niet grondig kunnen inspecteren om na te gaan wat de staat en de aard ervan zijn alvorens offertes of een bod in te dienen, zonder het ontbreken van enige garantie van Clicpublic op de goederen die te koop worden aangeboden zoals gespecificeerd op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic in vraag te stellen.

 

19. Bijzondere bepalingen met betrekking tot online verkoop van onroerend goed.

19.1. Elk Lid dat een bod in dit type van verkoop wil doen voor de aangeboden Loten, erkent de speciale voorwaarden te hebben gelezen zoals hieronder beschreven en / of beschreven onder de specifieke voorwaarden beschikbaar op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic.

19.2. Bij een online veiling van onroerend goed fungeert Clicpublic als een online ondersteuning voor een gecertificeerde notaris, een gerechtelijk mandataris of een makelaar in onroerend goed die wordt vermeld op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic.

19.3. Alle informatie en aanbiedingen worden als louter informatief beschouwd en zijn op geen enkele manier een constitutieve verplichting, noch voor de Koper noch voor de Verkoper. Geen enkele verkoop van onroerende goederen wordt daarom rechtstreeks afgesloten via het gebruik van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic.

19.4. De bieder machtigt Clicpublic echter om zijn gegevens te verzenden naar de geautoriseerde makelaar, de notaris of gerechtelijke mandataris die de aanbesteding organiseert om te onderhandelen over een mogelijke aankoop.

19.5. Clicpublic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verdere verwerking van de aanbiedingen.

19.6. Het Lid dat een Bod uitbrengt via één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Clicpublic.

 

20. Bijzondere bepalingen met betrekking tot online verkoop op initiatief van een bankinstelling - kredietinstelling

20.1. Elk lid dat een Bod in dit type van verkoop wil doen voor de aangeboden Loten, erkent de speciale voorwaarden te hebben gelezen zoals hieronder beschreven en / of beschreven onder de specifieke voorwaarden beschikbaar op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van.

20.2. Op uitdrukkelijk verzoek van de Verkoper zal Clicpublic de, aan het einde van de verkoop, online vastgestelde prijs rechtstreeks aan de Koper factureren, zonder dat deze facturering kan worden beschouwd als het verlenen van eigendom van het goed dat voor rekening van de Verkoper wordt verkocht.

20.3. Clicpublic garandeert de Koper echter de eigendomsoverdracht mits naleving van alle verplichtingen van de Koper.

20.4. Facturering rechtstreeks aan de Koper (op uitdrukkelijk verzoek van de Verkoper) geeft Clicpublic niet de status van professionele verkoper van de goederen die door Clicpublic aan de Koper worden gefactureerd.

20.5. Dit type verkoop is uitdrukkelijk voorbehouden aan professionele kopers (met een BTW nummer).

20.6. Op uitdrukkelijk verzoek van de Verkoper, zal Clicpublic aan deze laatste al de coördinaten afleveren van de Leden die een bod hebben geplaatst voor Loten die te koop gestaan hebben en dit met de uitdrukkelijke toestemming van het Lid dat het bod heeft ingediend .

 

21. Bijzondere bepalingen met betrekking tot online verkoop op initiatief van een professionele verkoper die geen gerechtelijke mandataris is (B2B-verkoop)

21.1. Elk Lid dat een Bod voor dit type van verkoop wil doen voor de aangeboden Loten, erkent de speciale voorwaarden te hebben gelezen zoals hieronder beschreven en / of beschreven onder de specifieke voorwaarden beschikbaar op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic.

21.2. Aan het einde van de periode van de online verkoop moet elk Bod door de Verkoper worden aanvaard om een contract tussen de partijen te kunnen vormen. Er wordt geen verkoopcontract afgesloten als het Bod lager is dan de door de Verkoper ingestelde minimumprijs.

 

22. Speciale bepalingen voor online verkoop van "oldtimer" -voertuigen

22.1. Elk Lid dat een bod voor dit type van verkoop wil doen voor de aangeboden Loten, erkent de speciale voorwaarden te hebben gelezen zoals hieronder beschreven en / of beschreven onder de specifieke voorwaarden beschikbaar op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic.

22.2. Als onderdeel van de online verkoop van "oldtimer" -voertuigen erkent de Koper kennis te hebben genomen van het Belgisch Koninklijk Besluit van 17/06/2013.

22.3. Om een Bod te kunnen doen op een "oldtimer" -voertuig dat op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic te koop wordt aangeboden, moet het Lid kennisnemen van het beschrijvende blad van het te koop aangeboden voertuig geldend als "bestelformulier" en deze kennis elektronisch bevestigen waardoor uitdrukkelijk door hem aanvaard wordt dat:

- Het goed overeen komt met de beschrijving die werd gegeven door de Verkoper.

- Het goed specifiek is voor een speciaal gebruik dat wordt gezocht door de Koper die uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand doet van elk geschil met Clicpublic.

- Het goed eigen is aan het gebruik waarvoor gewoonlijk goederen van hetzelfde type worden gebruikt.

- Het goed de kwaliteit vertoont en gebruikelijke kenmerken heeft van een goed van hetzelfde type dat de consument redelijkerwijs kan verwachten.

22.4. Alle 'oldtimer'-voertuigen die op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic te koop worden aangeboden, bevinden zich allemaal in een staat die voor alle opgegeven punten in de bestelbon vermeld reparaties en / of renovaties vereisen. Ze worden daarom verkocht en geleverd zonder enige garantie vanwege Clicpublic. De Koper erkent deze niet-garantie uitdrukkelijk door het beschrijvende blad geldend als "bestelformulier» te hebben gelezen.

22.5. Ongeacht de hoedanigheid van de Verkoper (gerechtelijke mandataris, professionele verkoper of andere), komt Clicpublic enkel tussen als tussenpersoon, zonder enige kennis tot het beroep te moeten rechtvaardigen.

 

23. Intellectuele eigendom.

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle afgeleide rechten blijven eigendom van Clicpublic. Onder deze intellectuele eigendomsvoorwaarde moet worden verstaan auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen en / of andere (intellectuele eigendomsrechten) rechten, waaronder technische knowhow, methoden en concepten, en /  of zaken, die al dan niet geoctrooieerd zijn. De Koper, het Lid of de Verkoper is niet gerechtigd om de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel te gebruiken en / of te wijzigen, tenzij dit het enkel privégebruik van het product zelf betreft.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, in België, in het Groothertogdom Luxemburg of in het buitenland, van een internetsite of een ander elektronisch portaal van Clicpublic, met inbegrip van de grafische en/of tekstuele elementen, is strikt verboden gelet op de geldende wettelijke bepalingen inzake intellectuele en artistieke eigendom. Eenieder die inhoud of informatie verzamelt of downloadt die op een van de internetsites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic is gepubliceerd, heeft slechts een privé, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Evenzo is elke reproductie of representatie van één van de websites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic geheel of gedeeltelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van Clicpublic. De teksten, grafische voorstellingen, tekeningen, logo's en foto's die op één van de websites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic zijn gepubliceerd, mogen op papier of elektronische media worden gereproduceerd, op voorwaarde dat de naam en het adres van één van de websites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic worden vermeld en dat er geen commercieel gebruik van wordt gemaakt.

Elk commercieel gebruik van één van de websites of een ander elektronisch portaal van Clicpublic is illegaal en onderworpen aan vervolging voor de bevoegde rechtbanken.

Elke inbreuk op deze clausule kan de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur in het gedrang brengen.

24. Clicpublic BA verzekering  - Aansprakelijkheid

24.1. Voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is de verantwoordelijkheid van Clicpublic in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar toegekende schadevergoeding.

Indien in een bepaald geval de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid van Clicpublic wordt weerhouden, zal de verzekeraar de schadevergoeding niet vergoeden als de schade niet door de verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van Clicpublic blijft steeds beperkt tot de nettowaarde van de factuur van de betreffende Loten.

Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing als de schade opzettelijk is veroorzaakt of door een ernstige nalatigheid van Clicpublic of zijn leiders en / of ondergeschikten, of door hulppersoneel dat door haar is ingehuurd.

24.2. Clicpublic is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Clicpublic is nooit aansprakelijk voor schade die aan mensen wordt toegebracht tijdens de bezoeken of het ophalen van de Loten, zowel in de lokalen als op andere plaatsen van bezichtiging en / of levering.

24.3. Het recht van de Koper om op de verantwoordelijkheid van Clicpublic terug te vallen, vervalt na een periode van 3 maanden vanaf de levering aan de Koper van het Lot of de Loten.

24.4. Clicpublic geeft geen garantie aan de Koper met betrekking tot de verplichtingen van de Verkoper voor zichtbare gebreken of verborgen gebreken, noch garantie voor de volledigheid van het Lot of de Loten, het aantal, de werking, de bruikbaarheid, de geschiktheid om te verkopen, het doel waarvoor de Koper het Lot of de loten heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten en verantwoordelijkheden van derden en / of de mogelijkheid van overdracht van goederen aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurstellende verwachtingen van de Koper en / of derden die de goederen ontvangen, geven in geen geval recht op compensatie (of schadevergoeding) en / of kwijting van de Koper of andere derden door Clicpublic. De artikelen 1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, evenals de artikelen 1641 en volgende zijn niet van toepassing in de relatie tussen Clicpublic en de Koper en kunnen in geen geval worden ingebracht tegen Clicpublic.

24.5. Niettegenstaande hetgeen in dit artikel 24 wordt bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing ten aanzien van de verantwoordelijkheid van Clicpublic:

a) Clicpublic is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of materiële schade bestaande of veroorzaakt vóór het sluiten van het verkoopcontract.

b) Clicpublic is niet verantwoordelijk voor schade aan, door of met betrekking tot de gekochte goederen of het verlies van de gekochte goederen. De koper is verantwoordelijk voor de goede afhandeling voor het aanschaffen van de goederen vanaf het ogenblik van het sluiten van het verkoopcontract.

c) Clicpublic is niet verantwoordelijk voor de zichtbare of verborgen gebreken van de gekochte goederen.

d) Clicpublic is niet verantwoordelijk voor niet-naleving van Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wetten of voorschriften, waaronder wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid op het werk van de gekochte goederen.

e) Clicpublic is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiend uit vervuilende of schadelijke stoffen in of aan de gekochte goederen.

 f) Clicpublic is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt in het kader van een internetveiling als gevolg van computerstoringen, inclusief defecten en / of hardware en / of softwarefouten, vertragingen bij het verzenden en ontvangen e-mail. Daarom zijn Clicpublic en / of de Verkoper niet aansprakelijk voor schade als een Lid niet in staat is om te bieden vanwege een computerstoring.

g) Clicpublic is niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde, vervallen en / of onvolledig vermelde informatie op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic.

h) Clicpublic kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk het recht heeft om eigendom toe te wijzen en dat dergelijke eigendommen niet zijn bezwaard door beperkte rechten, andere beperkingen of door intellectuele eigendomsrechten van derden.

i) Clicpublic is niet verantwoordelijk in het geval de Verkoper niet in staat is of weigert om de Loten beschikbaar te stellen aan de Koper.

 

25. Respect voor de privacy - verwerking van persoonlijke gegevens

25.1. Als onderdeel van hun contractuele relatie, verbinden de partijen zich te houden aan de regels die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04 / 2016 (RGPD).

25.2. Elk Lid stelt onherroepelijk en kosteloos zijn persoonlijke gegevens, verzameld via één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, ter beschikking aan Clicpublic en gaat ermee akkoord dat Clicpublic gebruik maakt van deze gegevens en ze kan verzenden voor reclamedoeleinden, verkoop en marketing.

25.3. Door het akkoord dat zij geven bij het invoeren of communiceren van hun persoonlijke gegevens of bij het sluiten van een contract met Clicpublic, stemmen de Leden in met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens op de hieronder gedefinieerde manier.

25.4. Clicpublic verzamelt persoonlijke identificeerbare informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, het totale aantal bezoeken op één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, het aantal bezoekers op elke pagina van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic, domeinnamen van de internet service providers van de bezoekers, IP-adressen, cookies, ...).

25.5. Clicpublic maakt gebruik van de gegevens van de Leden voor bedrijfsdoeleinden, om zijn producten en diensten te promoten en voor het opstellen van de statistieken over het gebruik van één van de Websites of enig ander elektronisch portaal van Clicpublic en dit voor een termijn van 5 jaar.

Het Lid stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan derden voor reclame, marketing of commerciële doeleinden en stemt ermee in informatie te ontvangen op zijn e-mailadres (nieuwsbrief, enz.).

25.6. Recht van toegang: het Lid heeft het recht om te allen tijde te vragen of zijn gegevens werden verzameld, voor hoelang en voor welk doel.

25.7. Recht op rectificatie: het Lid heeft het recht om te allen tijde op verzoek zijn onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen.

25.8. Recht op beperking van verwerking: het Lid kan een beperking op de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens moeten worden "gemarkeerd" in ons computersysteem en gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden gebruikt.

25.9. Recht om gegevens te wissen ("recht om te worden vergeten"): Behoudens de uitzonderingen waarin de wet voorziet, heeft het Lid het recht om te eisen dat zijn gegevens worden verwijderd. Als het Lid de mogelijkheid voor Clicpublic wenst uit te schakelen om gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens, hoeft hij alleen maar te schrijven naar het adres info@clicpublic.be om dit te melden.

25.10. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: het Lid kan vragen dat zijn gegevens aan hem worden doorgegeven in een "gestructureerd formaat, dat gewoonlijk door een machine kan worden gebruikt en gelezen".

25.11. Klachtrecht: het Lid kan een klacht indienen bij de autoriteiten voor bescherming van persoonlijke gegevens.

 

26. Toepasselijk recht - geschillen - competentie

26.1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van alle anderen, op alle relaties tussen Clicpublic en een derde die gebonden is aan deze algemene voorwaarden, ook voor de verkoop op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen over verkoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

26.2. In geval van onenigheid over de geldigheid, de opstelling, de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van deze overeenkomst komen de partijen overeen zich eerst te richten op alternatieve geschillenbeslechting (onderhandeling, verzoening of bemiddeling).

26.3. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking of bemiddeling verbinden zij zich ertoe een erkende burgerlijke en commerciële bemiddelaar te ontmoeten vooraleer een gerechtelijke procedure te starten en dit op basis van gedeelde kosten.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen over de naam van een bemiddelaar komen de partijen overeen vrijwillig voor de bevoegde rechtbank te verschijnen om gerechtelijke bemiddeling te vragen.

Indien er overeenstemming bestaat over de voortzetting van de bemiddeling na de ontmoeting met de bemiddelaar, zullen vergoedingen en bemiddelingskosten in gelijke aandelen worden verdeeld door elke belanghebbende, tenzij anders overeengekomen in het kader van de overeenkomst die zou worden afgesloten tijdens of op het einde van de bemiddeling.

Er kunnen geen gerechtelijke procedures (anders dan deze om gerechtelijke bemiddeling te vragen) niet kon worden gestart vóór een eerste ontmoeting met een bemiddelaar, met uitzondering van de voorlopige en beschermende maatregelen, die niet leiden tot opheffing van de bemiddeling.

26.4. Elk geschil dat aan de rechterlijke macht wordt voorgelegd, zal de exclusieve bevoegdheid zijn van de rechtbanken van het rechtsgebied van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant (België), zittend in het Frans en de Rechtbank van Koophandel van Waals-Brabant in het bijzonder.